หน้าแรก     แผนที่เว็บไซด์    ติดต่อคำเลิศ  
http://www.kumled.com
add to favorites 
menu
      หน้าแรก
บทความ
      ความรู้เกี่ยวกับชื่อ
      ศาสตร์การตั้งชื่อ
      ฤกษ์กำเนิดนาม
โปรแกรม
      ค้นหานามมงคล
      โปรแกรมตรวจสอบชื่อ
search by google
 
ค้นหาโดย google
ค้นหาในเว็บคำเลิศ
downloads
Adobe Reader: สำหรับอ่านไฟล์ *.pdf ครับ

Get Flash Player

 

  เมนูย่อย : ความรู้เกี่ยวกับชื่อ

 

 

  เอกสารราชการ

          การเปลี่ยนชื่อนั้น จะต้องปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของทางราชการเป็นสำคัญ
 

 

  การขอเปลี่ยนชื่อตัว

การเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อรอง
ตาม พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 บุคคลสัญชาติไทยต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุลและจะมีชื่อรองด้วยก็ได้
* ชื่อตัว คือ ชื่อประจำตัวบุคคล
* ชื่อรอง คือ ชื่อซึ่งประกอบถัดจากชื่อตัว
* ชื่อสกุล คือ ชื่อประจำวงศ์สกุล
 
หลักเกณฑ์การตั้งชื่อตัวและชื่อรอง
ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม
ต้องไม่เป็นคำหยาบหรือมีความหมายหยาบคาย
ต้องไม่มีเจตนาในทางทุจริต
ผู้ได้รับหรือเคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ โดยมิได้ถูกถอด จะใช้ราชทินนามตามบรรดาศักดิ์เป็น ชื่อตัวจริง ชื่อรองก็ได้
 
เอกสารประกอบการดำเนินงาน
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีบุคคลต่างด้าว)
 
ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อตัว
* ผู้ยื่นคำขอตามแบบ ช1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
* นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคำขอกับทะเบียนบ้าน และชื่อที่ขอเปลี่ยนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
* กรณีอนุญาตสำหรับบุคคลสัญชาติไทย นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยน ชื่อตัวชื่อรอง (แบบช.3) ให้เป็นหลักฐาน
* กรณีบุคคลต่างด้าว นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวให้ เพื่อประกอบหลักฐานการแปลงชาติ หรือคืนสัญชาติเป็นไทยเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว นายทะเบียน ท้องที่ จึงออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรองให้เป็นหลักฐาน และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 25 บาท
* เมื่อได้รับหนังสือสำคัญแล้ว ให้ผู้ขอนำหนังสือดังกล่าวไปขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านและ หลักฐานอื่น ๆ ให้ถูกต้อง และขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนด้วย
  Link ที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (PDF)
 

 

  การแจ้งเกิด

     1.คนเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือมารดา (หรือผู้ได้รับมอบหมาย) แจ้งต่อนาย ทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดในบ้าน(คนสัญชาติไทยเกิด ณ ต่างประเทศให้ดูในเรื่องของการเพิ่มชื่อ)

     2.แจ้งการเกิดภายใน 15 วันนับแต่วันเกิด ไม่แจ้งภายในกำหนดปรับไม่ เกิน 1,000 บาท
 
หลักฐานที่ต้องเตรียมในการแจ้งเกิด
1.บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ได้รับมอบ หมาย
2.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3.บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน หรือบิดา หรือมารดา หรือหนังสือมอบ หมายกรณีได้รับมอบหมาย
3.1คนเกิดนอกบ้าน ให้บิดา หรือมารดา (หรือผู้ได้รับมอบหมาย) แจ้งต่อนาย ทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้านหรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้

     *** แจ้งการเกิดภายใน 15 วันนับแต่วันเกิด ในกรณีจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ ตามกำหนดให้แจ้งภายหลังได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเกิด*
 
การแจ้งเกิดในโรงพยาบาล
          การแจ้งคนเกิดโรงพยาบาล เป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านโรงพยาบาลซึ่งได้แก่ผู้ อำนวยการโรงพยาบาล หรือผู้ใดก็ตามที่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านโรงพยาบาลนั้นเป็นผู้แจ้งการเกิด ของเด็กในโรงพยาบาล ในกรณีไม่อาจแจ้งการเกิดด้วยตนเองได้ จะมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปดำเนินการแจ้งการเกิด แทนก็ได้เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการเกิดและเพิ่มชื่อเด็กที่เกิด ในทะเบียนบ้านของโรงพยาบาลแล้ว เจ้าบ้านโรงพยาบาล หรือผู้ได้รับมอบหมายจะแจ้งการย้ายที่อยู่ ของเด็กที่เกิดออกจากโรงพยาบาลแล้วมอบสูติบัติ และใบแจ้งการย้ายที่อยู่ให้แก่ บิดา-มารดาเด็ก เพื่อนำไปแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้าน ที่ประสงค์จะย้ายเข้าต่อไป
 
การแจ้งเกิดเกินกำหนด
1.เปรียบเทียบคดีความผิด ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
2.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3.บัตรประจำตัวฯ บิดา-มารดา (ถ้ามี)
4.หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)
5.สอบสวนผู้แจ้ง บิดา มารดา
6.พยานแวดล้อมกรณี
ฯลฯ
 
การแจ้งเกิดเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
          เด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กอ่อน ซึ่งถูกทอดทิ้ง ผู้ใดพบเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กอ่อน ซึ่งถูกทอดทิ้งให้นำเด็กนั้นไปส่ง และแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์ แห่งท้องที่ที่ตนพบเด็กนั้นโดยเร็ว เจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์ได้รับตัวเด็กไว้ แล้วแจ้งการมีคนเกิดต่อ นายทะเบียนผู้รับแจ้ง
 
หลักฐานการแจ้งเกิดเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
1.บัตรประจำตัวผู้แจ้ง
2.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ของสถานสงเคราะห์ และบันทึกการ รับตัวเด็ก
3.สอบสวนผู้แจ้ง และผู้ปกครองสถานสงเคราะห์
 
การแจ้งเกิดในต่างประเทศ
          การแจ้งเกิดในต่างประเทศ กรณีที่คนไทยเกิดในต่างประเทศบิดา-มารดาจะต้องแจ้งการเกิดของบุตรต่อ กงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้ง ให้เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ณ ประเทศนั้น ๆ ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด เมื่อได้รับการแจ้งเกิดแล้วเจ้าหน้าที่สถานกงสุล หรือสถานทูตไทยจะออกสูติบัตรให้บิดา-มารดาเด็ก เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำหนังสือเดินทาง สำหรับเด็กเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ในกรณีที่ประเทศนั้นไม่มีกงสุลไทย หรือสถานทูตไทยประจำอยู่ให้ใช้หลักฐานการเกิด ที่ออกโดยรัฐบาลประเทศนั้น ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้แปล และรับรองว่าถูกต้องเป็นหลักฐานสูติบัตรได้
 
การแำก้ไขรายการในสูติิบัตร
     ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขต่อนายทะเบียน ที่ผู้เกิดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 

 

  การขอเปลี่ยนชื่อสกุล

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอเปลี่ยนชื่อสกุล
   1.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
   2.บัตรประจำตัวประชาชน
   3.ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว)
 
ขั้นตอนการติดต่อ
     1.  ผู้ขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล ยื่นคำขอตามแบบ ช.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ (นายอำเภอ) ในท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน นายทะเบียนท้องที่จะตรวจสอบความถูกต้อง ของรายการในคำขอกับทะเบียนบ้าน และพิจารณาชื่อสกุลที่ขอจดทะเบียนตาม หลักเกณฑ์ข้างต้น หากกรณีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ขอ นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือรับรอง การขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลให้ เพื่อประกอบหลักฐานการขอแปลงสัญชาติ หรือคืนสัญชาติเป็นไทย

     2.  นายทะเบียนท้องที่ จะส่งเรื่องรายไปยังนายทะเบียนจังหวัด และนายทะเบียนจังหวัดเสนอไป ยังนายทะเบียนกลาง ตามลำดับ

     3.  เมื่อนายทะเบียนกลางพิจารณาแล้ว จะแจ้งผลกลับไปยังนายทะเบียนจังหวัด พร้อมกับแจ้งนายทะเบียนท้องที่ และผู้ขอทราบ

     4.  กรณีที่นายทะเบียนกลางอนุมัติ นายทะเบียนท้องที่ จะออกหนังสือสำคัญ แสดงการจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล หรือตั้งชื่อสกุลใหม่ (แบบ ช.2) ให้เป็นหลักฐานและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาท กรณีผู้ขอเป็นบุคคลต่างด้าว จะอนุมัติโดยมีเงื่อนไขว่า อนุมัติ ต่อเมื่อได้รับการแปลงสัญชาต ิหรือคืนสัญชาติเป็นไทย

     5.  เมื่อได้รับหนังสือสำคัญแล้ว ให้นำไปขอแก้ไขรายกายในทะเบียนบ้าน และหลักฐานอื่น ๆ รวมทั้งขอเปลี่ยนบัตรประจำตัว ประชาชนด้วย
 

 

  การขอใช้ร่วมชื่อสกุล

เอกสารประกอบการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 (สำหรับเจ้าของผู้จดทะเบียนชื่อสกุล)
* สำเนาทะเบียนบ้าน
* บัตรประจำตัวประชาชน
* หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล(แบบ ช.2)
ขั้นตอนที่ 2 (สำหรับผู้ขอร่วมชื่อสกุล)
* สำเนาทะเบียนบ้าน
* บัตรประจำตัวประชาชน
* หนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุล
 
ขั้นตอนการติดต่อ
ขั้นตอนที่ 1 (สำหรับเจ้าของผู้จดทะเบียนชื่อสกุล)
* เจ้าของผู้จดทะเบียนชื่อสกุล ยื่นคำขอตามแบบ ช.5ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (ช.2)
* นายทะเบียนนท้องที่ตรวจสอบคำขอหลักฐานการจดทะเบียนชื่อสกุล เมื่อเห็นว่าถูกต้องจะพิจารณา อนุญาตและออกหนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุลตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดให้แก่เจ้าของ ชื่อสกุลเพื่อมอบให้ผู้ที่จะขอร่วมใช้ชื่อสกุล

ขั้นตอนที่ 2 (สำหรับผู้ขอร่วมชื่อสกุล)
* ผู้ขอร่วมใช้ชื่อสกุลยื่นคำขอตามแบบ ช.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านพร้อมหนังสือ อนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุล
* นายทะเบียนตรวจสอบคำขอและหลักฐานการอนุญาตเมื่อเห็นว่าถูกต้องจะพิจารณาอนุญาตและออกหนังสือ สำคัญแสดงการอนุญาตให้แก่ผู้ขอและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาท
* ผู้ขอนำหนังสือสำคัญไปขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอเปลี่ยนบัตร ประจำตัวประชาชน
 

 

  การเปลี่ยนบัตรประชาชน กรณีที่เปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล

     เมื่อเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล ผู้ถือบัตรต้องขอเปลี่ยนบัตรโดยยื่นคำขอเปลี่ยนบัตร ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนด  60 วัน นับแต่วันที่แก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หากพ้นกำหนดจะต้องระวางโทษไม่เกิน 200 บาท
 
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14)
2 บัตรเดิม
3 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แล้วแต่กรณี
 
ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยน
การเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฏหมายกำหนด ดังนี้
1 บัตรที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับละ 10 บาท
2 บัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับละ 20 บาท
 


หน้าแรก | ความรู้เกี่ยวกับชื่อ | ศาสตร์การตั้งชื่อ | ฤกษ์เสริมชะตาเฉพาะบุคคล(ฤกษ์กำเนิดนาม) | โปรแกรมตรวจสอบชื่อ
ฐานข้อมูลชื่อ | ติดต่อคำเลิศ

kumled.com ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ปรากฏบนเว็บไซด์ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต
Copyright (c) 2003 - 2015 kumled.com All rights reserved
ใบทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 7100303000510